Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Vãng sanh quyết định chơn ngôn 1

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật,
phẩm thứ 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền vì thương xót
chúng sanh thời mạt pháp nên nói Đà la ni này để trợ duyên được mau
vãng sanh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật
rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt
pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn
trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người
niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ
nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực lạc, gọi
Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Liền nói chú rằng: Nam
mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a
di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan
đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Phat.jpg

Đức Phật A Di Đà – Ảnh tư liệu

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh
tịnh. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, diệt được các
tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp. Thường được
Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút
hơi thở cuối cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến ba chục ngàn
biến liền thấy Phật ngay trước mặt”.

Xưa nay, phần lớn những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thường trì
niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm tiếng Hán. Chúng ta có thể trì
niệm theo nguyên văn tiếng Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về
“ý nghĩa” của thần chú này.

– Namo Amitàbhàya

(Na-mô  A-mi-ta-pha-gia)

Nam mô A di đa bà dạ

Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà)

– Tathàgatàya

(Ta-tha-ga-ta-gia)

Đa tha già đa dạ

Như Lai

– Tadyathà

(Ta-di-gia-tha)

Đa điệt dạ tha

Nên nói thần chú

– Amrto dbhave

(A-mờ-rật-tô  đờ-pha-vê)

A di rị đô bà tỳ

Cam lộ hiện lên

– Amrta sambhave

(A-mờ-rật-ta  sam-pha-vê)

A di rị đa tất đam bà tỳ

Cam lộ phát sinh

– Amrta vikrànte

(A-mờ-rật-ta  vi-kờ-răm-tê)

A di rị đa tỳ ca lan đế

Cam lộ dũng mãnh

– Amrta vikrànta gamini

(A-mờ-rật-ta  vi-kờ-răm-ta  ga-mi-ni)

A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị

Đạt đến Cam lộ dũng mãnh

– Gagana kìrtti kare

(Ga-ga-na  kít-ti  ka-rê)

Già già na, chỉ đa ca lệ

Rải đầy hư không

– Svàhà

(Sờ-va-ha)

Ta bà ha

Thành tựu cát tường.

Như vậy, Bồ tát Phổ Hiền trong pháp hội tại Linh Sơn đã vì chúng
sanh đời mạt pháp về sau mà xin phép Thế Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng
sanh. Theo lời dạy của Bồ tát, nếu có người nào phát nguyện sanh về Cực
lạc nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm thì
có thể nương nhờ công đức của thần chú Vãng sanh để được như nguyện.
Hành giả thực hành trai giới, giữ ba nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh;
mỗi ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 biến thì chắc chắn tiêu trừ tất
cả nghiệp chướng, cho dù là ngũ nghịch hay thập ác tội chướng.  

Thần chú Vãng sanh có tầm quan trọng như thế, nên người tu pháp môn Tịnh độ luôn trì niệm nhằm thú hướng Lạc bang.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment