Viên Ngọc Pháp Hoa 2 (vấn đáp) – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Pháp Hoa Adelaide Úc Châu, Nov.18, 2015)

Rate this post

Add Comment