Vô Minh Là Căn Bản Của Sanh Tử

Vô Minh Là Căn Bản Của Sanh Tử 1

Vô minh tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Năm thứ ác nghiệp nầy có thể
khiến cho con người điên đảo đến phát cuồng.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)

1. Tâm tham: Là đối với cảnh
thuận, chúng ta sẽ khởi lòng tham ái đến
nỗi không có thì không được. Thậm chí có người vì muốn được mục đích của
mình mà bất chấp các thủ đoạn, bằng không họ chẳng cam lòng.

2. Tâm sân: Là khi gặp cảnh nghịch, chúng ta sẽ giận hờn và nổi
nóng,
như không chửi người thì cũng đánh người, thậm chí còn giết hại người
nữa. Đó đều là do tâm sân hận tác quái, nó khiến con người mất cả lý trí
và ý chí xử sự mọi việc. Người có tâm như thế, ắt sẽ làm cho xã hội
chẳng được an ninh, trật tự.

3. Tâm si: Là người không có trí huệ, không biết phải trái, cũng
không
phân biệt được thiện ác, cho nên hồ đồ điên đảo, hậu quả là thành kẻ bất
lương, tạo nhiều nghiệp tội.

4. Tâm mạn: Là tự đề cao mình và đè ép người khác. Tự cho chuyện
gì mình
cũng hay hơn, nổi bậc hơn người. Thứ hành vi cống cao ngã mạn nầy là
điều tối kỵ, chúng ta không nên có.

5. Tâm nghi: Là người đối với việc chánh đáng lại sanh lòng hoài
nghi,
không tin lời nói của bất cứ ai. Người có thứ tâm lý như vậy là bất
thường, là sai lầm vì đã tự hạ thấp mình.

Năm loại tâm lý nầy đều là không bình thường, đều là do cái nhân
vô minh
dẫn đến. Người tu hành nhất định phải tiêu diệt vô minh, đừng để nó gây
sóng gió thành tai họa vô cùng tận như vậy.

Vô minh khiến cho kẻ phàm phu chỉ biết dụng công vào mấy thứ tình
dục.
Họ nghĩ rằng chuyện tình ái ở thế gian là thật, cho nên họ không thể xa
rời và cũng không nỡ buông bỏ nó. Do đó họ gắn bó với lục thân quyến
thuộc một cách rối ren mà buông xả không đành. Rồi họ tạo ra biết bao
thiện ác lẫn lộn, họ cũng không phân biệt được giữa ô nhiễm và thanh
tịnh. Đời đời kiếp kiếp, họ cứ quay quanh trong vòng sanh tử luân hồi,
vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cho nên nói vô minh là căn bản của sanh
tử.

Người tu hành không có mấy thứ rắc rối đó đè nặng trong tâm, cho
nên họ
dễ được thanh tịnh, giải thoát và hết sanh tử. Nếu không cắt đứt vô
minh, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị nó chi phối, để rồi xuống địa ngục, chạy
lên núi đao, hay là vào chảo dầu sôi. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ hối hận
là lúc đầu sao mình không chịu tu hành tinh tấn. Nhưng rất tiếc là đã
không còn kịp nữa.

Tôi xin khuyên quý vị nên tu hành cho kịp thời, đừng có tưởng là
ngày
tháng còn dài mà hẹn lần, hẹn lựa.

Bậc cổ đức có nói: “Đừng đợi đến già mới học đạo, mồ lẻ loi lắm kẻ
thiếu
niên.” Học đạo được một ngày là gần được Tịnh Độ thêm một chút. Như vậy
từng chút từng chút, quý vị sẽ đến được cõi Tịnh Độ. Nếu quý vị không
chuyên cần tu đạo mà lại muốn đến Tịnh Độ, thì sẽ không đến được đâu!
Công việc trên đời, dù chúng ta có lãng phí thời gian để làm, rốt cuộc
cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng chỉ có pháp môn tu hành là không lãng
phí thời gian. Nếu quý vị tu được một phút thì được một phút lợi lạc.
Cho nên nói: “Gom cát thành tháp,” tức là từng bước, từng bước không
ngừng tiến tới, tự nhiên quý vị sẽ đến được bờ bên kia.

Hòa
Thượng Tuyên Hóa-Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1984

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment