Xưng được Nam Mô Phật, đều cùng thành Phật đạo Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment